ทำเนียบมัสยิด

ความเป็นมาของ"มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์" (บ้านเกาะกลาง)

เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ได้มีชนมุสลิมกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากอำเภอหนองจอก ประมาณ ๒๐ ครอบครัวเพราะอาชีพเดิมของคนกลุ่มนี้ประกอบอาชีพเกษตรกร(ทำนา) ในปีนั้นได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ทำให้ได้รับเสียหายในไร่นาที่ทำอยู่นั้นจำนวนมาก ประกอบกับบางครอบครัวไม่มีที่ทำมาหากินจึงจำเป็นต้องไปหาที่ทำกินใหม่ จึงได้อพยพมาหาที่ตั้งรกรากอยู่ที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นอกจากชาวหนองจอกก็ยังมีพี่น้องมุสลิมจากคลองสิบสี่ คลองสิบห้า คลองหกวา คลองสิบเจ็ด และกรุงเทพมหานครเป็นต้น ได้ติดตามมารวมกันเป็นกลุ่มโดยมาตั้งปักหลักฐานอยู่ที่บ้านเกาะกลางอำเภอพนัสนิคม

ในระยะแรกคนกลุ่มนี้จะไปร่วมทำละหมาดวันศุกรที่มัสยิดอัลอิตติฮาดียะห์(หนองพรหม) และมัสยิดอัลอิตติฟากียะห์(หนองกะพง) ในสมัยนั้นการสัญจรไปมาลำบากมากต้องเดินเท้าไป เพราะรถยังไม่มี มีแต่เกวียนแม้จักรยานก็ยังไม่มีใช้กัน จึงต้องอยู่ในสภาพอย่างนั้นเป็นเวลานาน

ต่อมา ปี พ.ศ.๒๔๙๙ ผู้ที่เป็นหัวหน้าชุมชนได้รวมตัวกันคิดจะสร้างมัสยิดขึ้นใหม่ที่บ้านเกาะกลาง โดยมีนายเจ๊ะวัง ดีเจริญ นายเลาะห์ สุขผล นายหวัง มินโด นายมาน เดวิเลาะ และนายสุวรรณ นิภาพรรณ โดยนายสุวรรณ นิภาพรรณ ได้อุทิศที่ดินจำนวน ๒ ไร่เศษ จึงสร้าง”มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์” ขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนจำนวนมาก อาคารมัสยิดในสมัยนั้นเป็นอาคารไม้เนื้ออ่อน หลังคามุงสังกะสี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ไม่มีฝา ใช้ไม้ไผ่ตีเป็นรั้วรอบ

ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๐๑ จึงได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ได้ทะเบียนเขที่ ๙ โดยมีนายสุวรรณ นิภาพรรณ เป็นอิหม่าม นายฟีน ขำกา เป็นคอเต็บ และนายทองหล่อ ดีเจริญ เป็นบิหลั่น หลังจากได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว จึงได้ช่วยกันปรับปรุงต่อเติมโดยใส่ฝาเป็นไม้เนื้ออ่อน และได้ใช้มัสยิดหลังนี้ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาเรื่องมาจนกระทั่ง... 

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔ อิหม่ามสุวรรณ นิภาพรรณ และคณะกรรมการได้มีดำริจะสร้างมัสยิดขึ้นใหม่ เพราะหลังเดิมชำรุดทรุดโทรมปลวกเกาะกินจนแทบจะใช้งานไม่ได้ คณะกรรมการโดยการนำของอิหม่ามสวรรณ นิภาพรรณ จึงได้ประชุมลงมติให้สร้างมัสยิดขึ้นใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตยกพื้นชั้นเดียว กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ลงมือก่อสร้างเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๔ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ตรงกับวันที่ ๖ เดือนซุลฮิจยะฮ์ ฮิจเราะฮ์ศักราชที่ ๑๔๐๑ งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาท) ซึ่งขณะนั้นทางมัสยิดมีทุนดำเนินการเพียง ๒๐,๐๐๐ บาท เท่านนั้น แต่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ ซ.บ. ทางมัสยิดได้รับบริจาคจากบรรดาสัปบุรุษและบุคคลทั่วไปจึงทำให้สามารถดำเนินการสร้างไปเรื่อยๆ

จนกระทั่งด้วยกำหนดของอัลลอฮ์ ซ.บ. ตัวอาคารของมัสยิดเพิ่งจะสร้างได้เพียงพื้นกับหลัง ฝาผนังก่อยังไม่ทันเสร็จ ท่านอิหม่ามสุวรรณ นิภาพรรณ ก็ล้มป่วย และในที่สุดก็กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ ซ.บ. ในที่สุดการบริหารมัสยิดจำเป็นต้องตั้งอิหม่ามขึ้นมาใหม่ โดยสัปบุรุษได้เลือกให้นายสมหวัง ขำหลี ซึ่งเป็นครูสอนกุรอานและฟัรดูอีนในขณะนั้นขึ้นมาเป็นอิหม่าม ซึ่งถือว่าเป็นอิหม่ามท่านที่สอง จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารมัสยิดจนแล้วเสร็จ


มัสยิดหลังที่สอง


มัสยิดปัจจุบัน

หลังจากนั้นยังได้มีการพัฒนามัสยิดทั้งทางด้านวัตถุ และการศึกษา เช่นสร้างโรงเรียนหลังใหม่ เทคอนกรีตลานมัสยิด ทำโดมมัสยิด สร้างรั้วมัสยิดและกุโบร์ ต่อเติมอาคารเนกประสงค์เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้ซื้อที่ดินเพื่อขยายกุโบร์ สร้างบ้านพักให้คนเช่า และซื้อที่ดินให้มัสยิดอีก ๘ ไร่เศษ โดยคาดไว้ว่าจะสร้างโรงเรียนสอนศาสนาในระดัยสูงขึ้นไปจนถึงชั้นซานาวี อิชาอัลลอฮ์ และขณะนี้ได้จัดขายที่ดินให้คนซื้ออุทิศให้มัสยิด ในราคา ตารางวาละ ๕๐๐ บาท ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ด้วย

ในด้านการศึกษา ได้จัดให้มีการสอนฟัรดูอีน อัลกุรอาน และจัดอบรมนักศึกษาผู้ใหญ่ เดือนละ ๒ ครั้ง โดยมี อาจารย์อีซา มิตรมานะ เป็นผู้ให้ความรู้มาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี มาแล้ว

ปัจจุบัน มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ มีสัปบุรุษทั้งหมด ๓๘๙ ครอบครัว มีจำนวนสัปบุรุษทั้งชาย-หญิง รวม ๑,๕๗๗ คน เวลาต้องการรวมตัวมีเสียงตามสายประกาศข่าวต่างๆให้ทราบโดยตลอด ผู้ใดผ่านมาโปรดแวะเยี่ยมเยียนเราบ้าง จะขอบคุณเป็นอย่างสูงและยินดีต้อนรับแบบคนพนัสฯ หรือมีธุระ ติดต่อได้ที่ ๖๔/๑ ม.๒ ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ๒๐๑๔๐ โทร. ๐๘๖-๑๔๖๑๘๘๗ หรือ ๐๓๘-๒๖๓๔๙๑

                                                                                                                                                                     เขียนโดย... อิหม่ามสมหวัง ขำหลี

                                                                                                                                                                                    อิหม่ามมัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์

                                                                                                                                                                 ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter