ทำเนียบมัสยิด
 
มัสยิดกลางประจำจังหวัดชลบุรี  

  ที่อยู่ ๑๗/๔๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๐๐๐  
  ทะเบียนเลขที่  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๔๙๙ 
  อิหม่ามคนแรก นายประสาน กูบกระบี่ (พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๑๕)  อิหม่ามคนปัจจุบัน นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๑)

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 
   

 
นายรอมัด แสงมาน
คอเต็บ

  
อิหม่ามสุวัฒน์ กูบกระบี่
อิหม่าม
โทร. ๐๘๕-๐๙๑๘๗๖๐

 
ส.ต.สุธิน เราะหมัด
บิหลั่น / เลขาฯ


นายน้อย แตงสวัสดิ์
เหรัญญิก 


นายสุโก้ส ขำมิน
ผู้ช่วยเลขาฯ

นายอิบรอเฮ็ง มะยี
ฝ่ายวิชาการ/ประชาสัมพันธ์


นายวิชัย บุญนาค
ฝ่ายดะอ์วะห์-อิบาดะห์


นายจักรี ไทรทอง 
ฝ่ายพัสดุคุรุภัณฑ์

ดต.คชา ภัทรนวกิจ
ฝ่ายสุสาน 

นายประฤทธิ์ มินเจริญ
ฝ่ายอาคารสถานที่ 

นายศราวุธ สมภักดี 
ฝ่ายอาคารสถานที่

นายปฎิภาณ ภัทรนวกิจ
ฝ่ายอาคารสถานที่

นายเรื่องศักดิ์ ประทาน
ผู้อาคารสถานที่ 

นายการุณ บุญมาเลิศ 
ฝ่ายอาคารสถานที่

นายวีระพล ปาลาเล 
ฝ่ายอาคารสถานที่

 คณะกรรมการหมดวาระ วันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒

จำนวนประชากรมุสลิมทั้งชายและหญิงตามทะเบียนสัปปุรุษของมัสยิด จำนวน ๑๑๕ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๔๑๖ คน 

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter