ทำเนียบมัสยิด
  
  มัสยิดอัล-อิตติฟากียะห์ (หนองกะพงษ์)
  ที่อยู่ ๕๑/๑ ม.๑ ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ๒๐๑๔๐
  ทะเบียนเลขที่  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๓
  อิหม่ามคนแรก นายยูซบ หวังประเสริฐ  อิหม่ามคนปัจจุบัน นายวิชิต เตาเฟก  

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 
   

 
นายอานัศ บินยามัน
คอเต็บ

  
อิหม่ามวิชิต เตาเฟก
อิหม่าม
โทร.๐๘๔ - ๘๖๖๗๖๓๑

 
นายการีม มะตัง
บิหลั่น


นายยุทธศักดิ์ จรกา
กรรมการ 
 
นายสมาน ทรงเต๊ะ
กรรมการ

นายสมศักดิ์ บุญมาก
กรรมการ 
 
นายปราโมทย์ มาเลิศ
กรรมการ

ส.ท.ประสิทธิ์ ศาสน์ภัทรกุล
กรรมการ

 นายรังสรรณ์ เดวีเลาะห์
กรรมการ

 นายเกษม เดวีเลาะห์
กรรมการ

 นายกิจติศักดิ์ ฮานาฟี
กรรมการ
 
นายเทวา แสงทองคำ
กรรมการ

นายสุริยา นิลขำ 
กรรมการ
 
นายชลิต เส็งทอง
กรรมการ
 
นายสมศักศิ์ เดวีเลาะห์
กรรมการ

กรรมการ หมดวาระ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
จำนวนประชากรมุสลิมทั้งชายและหญิงตามทะเบียนสัปปุรุษของมัสยิด  จำนวน ๒๒๖ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๖๘๙ คน 

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter