ทำเนียบมัสยิด
  
  มัสยิดดารุ้ลยันนะห์ (เกาะโพธิ์)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๔๐ 
ทะเบียนเลขที่ ๑๒  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ 
อิหม่ามคนแรก นายแว เฟ็นดี้  อิหม่ามคนปัจจุบัน นายอารุณ วุสกรี 

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 
   

 
นายธีรวัฒน์ จิตตถวิล
คอเต็บ

  
อิหม่ามอารุณ วุสกรี
อิหม่าม
โทร.๐๘๐ -๓๐๕๒๗๑๑

 
นายหวัง เล็มเละ
บิหลั่น
 
นายณรงค์ วันหวัง
กรรมการ

 
นายต่วน เฟ็นดี้
กรรมการ

 
นายประมูล ผ่องแผ้ว
กรรมการ
 
นายสุริยนต์ แสงสว่าง
กรรมการ
 
นายณรงค์ วุสกรี
กรรมการ
 
นายสุริยา กาทอง
กรรมการ
 
นายชาตรี บู่ทอง
กรรมการ

 
นายสงวน สุลง
กรรมการ

 
นายตอริก มาหะนับ
กรรมการ
 
นายหวัง ขำทองทับ
กรรมการ
 
นายชินรัตน์ ทองสว่าง
กรรมการ
 
นายบรรจง รักวงศ์
กรรมการ

 กรรมการหมดวาระ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕
จำนวนประชากรมุสลิมทั้งชายและหญิงตามทะเียนสัปปุรุษ จำนวน ๑๕๖ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๔๓๔ คน 

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter