ทำเนียบมัสยิด
  
  มัสยิดดารุ้ลมู่ฮายีรีน 
  ที่อยู่ ๒๒๕/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  ๒๐๒๗๐
  ทะเบียนเลขที่ ๑๔  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๔ 
  อิหม่ามคนแรก นายฮัจยีวาฮับ จันทร์สวัสดิ์   อิหม่ามคนปัจจุบัน นายสนาน ยอมิน  

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 
   

 
นายสง่า มะแย้ม
คอเต็บ

  
อิหม่ามสนาน ยอมิน
อิหม่าม
โทร.๐๘๗-๙๔๑๑๘๘๐

 
นายศักดิ์สกุล แสงมาลย์
บิหลั่น


นายพเยาว์ แสงสุวรรณ์
กรรมการ 
 
นายนาริมทร์ พัตรประไพ
กรรมการ

นายสุไล อาดำ
กรรมการ 
 
นายสมศักดิ์ มะหะหมัด
กรรมการ

นายศักดิ์สิทธิ์ แสงมาลย์
กรรมการ

 นายวินัย เซ็นโส
กรรมการ

 นายสมชาย มณี
กรรมการ

 นายอาลี สะหะมาน
กรรมการ
 
นายสมาน อิ่มสุวรรณ
กรรมการ
     

กรรมการหมดวาระ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
จำนวนประชากรมุสลิมทั้งชายและหญิงตามทะเบียนสัปบุรุษของมัสยิด    จำนวน ๓๒ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๑๕๔ คน 

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter