ทำเนียบมัสยิด
  
  มัสยิดฮิดาย่าตุสซาลีกีน (ต้นกะบก)
ตั้งอยู่ที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐  
ทะเบียนเลขที่ ๔  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๙๕ 
อิหม่ามคนแรก นายด๊ะ มานะมูซา  อิหม่ามคนปัจจุบัน นายดอฮะมิด หวังยอ 

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 
   

 
นายสุเวช ฉิมวิเศษ
คอเต็บ

  
อิหม่ามดอฮะมิด หวังยอ
อิหม่าม
โทร. ๐๘๙ - ๒๔๗๘๓๕๘

 
นายเสกสรรค์ เจ๊ะมะ
บิหลั่น
 
นายเชาว์ นิมา
กรรมการ

 
นายอาณัติ แจ่มมิน
กรรมการ

 
นายสมาน เจ๊ะมะ
กรรมการ
 
นายสมนึก ฉิมวิเศษ
กรรมการ
 
นายชาลี เอี่ยมอร่าม
กรรมการ
 
นายปัญญา แถวถึก
กรรมการ
 
นายมือลี เจ๊ะเมาะ
กรรมการ
 
นายนิราศ กาเสวก
กรรมการ
 
นายวสันต์ชาย มิตรมานะ
กรรมการ
 
นายวิรัตน์ แดงมณี
กรรมการ
 
นายทวี รอมาลี
กรรมการ
 
นายเด่น เจริญภาสน์
กรรมการ

 กรรมการหมดวาระ วันที่๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
จำนวนประชากรมุสลิมทั้งชายและหญิงตามทะเบียนสัปปุรุษ จำนวน ๙๗๓ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๑,๗๘๘ คน

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter